Zdrowie ponad wszystko

Koncepcja zdrowia wg Medycyny Starożytnych Chin:

Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością i powinien uczyć się, jak sam może leczyć swoje choroby.
Hipokrates

Definicja zdrowia przyjęta przez WHO jest następująca: zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia). Oznacza to, że w kwestiach zdrowia nie mamy jedynie koncentrować się na chorobach i próbach ich zwalczania, ale powinniśmy zwłaszcza koncentrować się na samym zdrowiu i jego wzmacnianiu poprzez prewencję, czyli zapobieganie chorobom.

Medycyna światowa reprezentowana przez WHO otworzyła się na szereg wartościowych ujęć, jakie posiadały i posiadają w sobie tradycyjne wielkie systemy medyczne w tym Medycyna Starożytnych Chin. Medycyna chińska to starożytny, liczący wiele tysięcy lat system bazujący na koncepcji energetycznej, czyli obecności w ciele człowieka energii życiowej CZI (Qi) odpowiedzialnej za funkcjonowanie organizmu. Według medycyny chińskiej zdrowie to równowaga energetyczna między dwiema energiami Yin i Yang stanowiących dwie składowe energii życiowej. W organizmie człowieka oprócz dobrze znanych nam układów takich jak krwionośny, limfatyczny, nerwowy, hormonalny i innych, istnieje nie poddający się oglądowi układ krążenia życiowej energii Qi. Energia ta krąży w organizmie wg ściśle określonych zasad wzdłuż 12 kanałów energetycznych zwanych meridianami. Wszelkie choroby wg Chińczyków są spowodowane zaburzeniami w sferze energetycznej organizmu i są manifestacją energetyczną wynikającą z niedoboru lub nadmiaru energii na poszczególnych odcinkach meridian, bądź w całych meridianach.

Zdrowie jak wspominałem to równowaga energetyczna, a leczenie wg zasad medycyny chińskiej, a także Medycyny Dalekiego Wschodu to przywrócenie tej równowagi poprzez oczyszczenie organizmu, akupunkturę i suplementację naturalnymi preparatami.

Przywrócenie równowagi energetycznej jest równoznaczne z usunięciem źródła choroby i tym samym zwalczeniem jej. Oczyszczony organizm będący w równowadze homeostatycznej znakomicie reaguje na działania porządkujące w sferze energetycznej wywołane zabiegami akupunktury. Tak postrzegana akupunktura może być zastosowana praktycznie na każde schorzenie istniejące w organizmie.

Zasadą klasycznej filozofii chińskiej, na której opiera się Medycyna Starożytnych Chin była tendencja całościowej interpretacji świata, wg której człowiek jest maleńką cząstka wszechświata, zbudowaną na jego obraz i podobieństwo. Podlega więc tym samym prawom i siłom, które rządzą przyrodą. Zgodnie z kanonami tradycyjnej medycyny chińskiej organizm ludzki staowi niepodzielną cząstkę kosmosu. Jego życie i zmienność nieprzerwanie podlegają wpływom i prawom otaczającej przyrody.

We wszechświecie stale oscylują na siebie dwie siły Yin i Yang, będące w stałym ruchu. Te przeciwne sobie siły z jednej strony nieustannie walczą ze sobą, a z drugiej strony przyciągają się, współistnieją ze sobą, wzajemnie dopełniają się i stanowią jedność. Wg tej filozofii w przyrodzie nie spotyka się czystego elementu Yang lub Yin, podobnie jak każdy człowiek obok cech typowych dla jego płci posiada również w niewielkim stopniu cechy płci przeciwnej.

W walce sił Yang i Yin przeważa raz jedna, raz druga siła. Chińczycy uważają, że kiedy te przeciwstawne siły uzyskują równowagę w przyrodzie, życie kwitnie w harmonii. Uważają również, że warunkiem zachowania zdrowia jest utrzymanie równowagi pomiędzy siłami Yin i Yang. Kiedy bilans wzajemnie oddziałujących sił zostanie złamany w przyrodzie dochodzi do katastrofy, a u człowieka rozwija się choroba. Przez całe tysiąclecia lekarze i filozofowie chińscy obserwowali i studiowali przyrodę próbując znaleźć tajemnice wzajemnych oddziaływań krążących energii.

Energia życiowa TAI-CHI (zwana powszechnie energią Qi) u człowieka tworzy się już przy poczęciu. Źródłem tej energii są rodzice, ojciec i matka. Jest to więc energia odziedziczona. W przebiegu swego życia człowiek stale uzupełnia swoją energię Qi, czerpiąc ją z powietrza wdychanego do płuc, jak też ze spożytych pokarmów (czyste powietrze, ćwiczenia oddechowe, zdrowa żywność – bardzo ważne elementy uzupełniające energię, a tym samym utrzymującym zdrowie). Energia ta pobierana jest także z kosmosu całą powierzchnią ciała poprzez punkty akupunktury. Człowiek wychwytuje energię Yang płynącą z kosmosu oraz energię Yin wypływającą z ziemi. Te dwa rodzaje energii łączą się ze sobą w organizmie ludzkim i przenikają się wzajemnie. Jeżeli obie te energie koegzystują harmonijnie ze sobą, to wówczas istnieją warunki zapewniające utrzymanie zdrowia.

Energia Qi odziedziczona i magazynowana w nerce człowieka oraz nabyta – pobrana z pokarmów, z powietrza wnikającego do płuc oraz pochłonięta przez powłoki, a pochodząca z kosmosu i ziemi, łączy się ze sobą w organizmie, tworząc energię niezbędną dla podstawowych procesów życiowych. Energia ta płynie stale w kanałach energetycznych (meridianach) docierając i odżywiając wszystkie narządy i tkanki ciała.

Wg tradycyjnej chińskiej medycyny przyczyną powstawania choroby jest albo zakłócenie równowagi między energią Yin i Yang w wyniku zadziałania na organizm czynników patogennych, albo też zakłócenie krążenia energii Qi w kanałach energetycznych w wyniku ich zablokowania. W obu tych wypadkach pomocą jest akupunktura. Nakłuwanie igłami odpowiednich punktów akupunkturowych w obrębie powłok ciała ma na celu odblokowanie kanałów energetycznych w celu przywrócenia przepływu i normalizacja zachwianej równowagi i tym samym stworzenie warunków powrotu do zdrowia.

Chińska medycyna uczy jak należy pojmować sposób funkcjonowania świata, w tym człowieka będącego jego cząstką. Celem tej medycyny jest zasilanie organizmu człowieka w energię Qi, regulację harmonijnego jej przepływu oraz zachowanie odpowiednich proporcji między Yin i Yang. Organizm będący w równowadze energetycznej bez przeszkód odzyskuje swój naturalny stan fizjologiczny – czyli zdrowie.

Każdy narząd, każda komórka ma swoją energię Qi. Energia ta łączy każdą z tych części naszego ciała i napędza cały organizm. Im więcej energii Qi, w poszczególnych komórkach, narządach tym więcej w całym organizmie. Spokojny przepływ energii Qi w meridianach oznacza zdrowie fizyczne i psychiczne. Gdy przepływ jest zaburzony lub ustaje człowiek choruje.

Medycyna chińska jest oparta na holistycznym spojrzeniu na człowieka, stąd nie leczy się konkretnej choroby, ale człowieka, biorąc jednocześnie pod uwagę środowisko w jakim żyje.

Medycyna i leczenie zawsze odgrywały ważną rolę w rozwoju ludzkości. Zanim w XIX wieku narodziła się medycyna zachodnia, praktycznie każda cywilizacja na świecie leczyła choroby przy pomocy ziół oraz roślin. Wraz z rozwojem nowoczesnej nauki i techniki niektóre ze starych, tradycyjnych naturalnych leków całkowicie zanikły, inne zaś zmieniły swój skład. Są także i takie, które zachowały dawną recepturę. Tradycyjna medycyna chińska powstała tysiące lat temu. W dzisiejszych czasach praktykuje się ją na całym świecie. Współczesna Medycyna Zachodnia, od XIX wieku dzięki rewolucji naukowej przeżywa niebywały rozkwit. Wielu uczonych zafascynowanych doniosłymi odkryciami w dziedzinie mikrobiologii, immunologii oraz techniki medycznej, sądziło, że niebawem dojdzie do pomyślnego rozwiązania wszelkich problemów związanych z ludzkim zdrowiem.

Leczenie stawało się bardziej racjonalne dzięki nowoczesnej farmakologii. Postępy techniki, chemii i fizyki w minionym stuleciu stworzyły warunki uzyskiwania leków w oparciu o potwierdzone naukowo związki zachodzące pomiędzy sprawcą choroby a lekiem. Duże osiągnięcia notuje się w ostatnich latach w dziedzinie diagnostyki, która staje się coraz bardziej precyzyjna, co ma związek z rosnącą technicyzacją medycyny. Pomimo tych znakomitych osiągnięć w zakresie diagnostyki i leczenia, współczesna medycyna zachodnia nie radzi sobie z leczeniem wielu schorzeń przewlekłych. Jednocześnie trudno zrozumieć, dlaczego współczesna medycyna w pełnym rozkwicie, w epoce komputerów, pomyślnych przeszczepów, nie potrafi się uporać z banalnymi zdawałoby się objawami chorobowymi, jak migrenowe bóle głowy, różne nerwice, nadciśnienie, a także schorzeniami metabolicznymi i nowotworami.

Nic więc dziwnego, że zachęcenie chorego do współczesnej medycyny uległo wyraźnemu nadwerężeniu. Wielu pacjentów, coraz więcej lekarzy, świadomie zwraca się do naturalnych metod leczenia, których skuteczność nie zawsze została naukowo dowiedziona, ale co najważniejsze pomaga choremu organizmowi łagodzić dolegliwości i samemu walczyć z chorobą. Należy sobie uzmysłowić, że współczesne terapie są niewątpliwie efektywne, ale są niezwykle kosztowne i stąd żadne państwo na świecie nie będzie w stanie zapewnić wszystkim bezpłatnego leczenia. Stąd przed nowoczesną medycyną naturalną, opartą o wieloletnie doświadczenia Medycyny Starożytnych Chin otwiera się ogromna szansa w zakresie zapobiegania, profilaktyki i wspomagania leczenia stosowanego przez medycynę zachodnią. Ideałem w zakresie utrzymania zdrowia jest łączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej Medycyny Starożytnych Chin ze zdobyczami współczesnej Medycyny Zachodniej. Ponieważ zdrowie jest naszym nadrzędnym dobrem, należy o nie dbać poprzez szeroko pojętą kompleksową profilaktykę w oparciu o nowoczesne metody i preparaty medycyny naturalnej.

Od wielu lat funkcjonują w Polsce gabinety Medycyny Naturalnej prowadzone przez lekarzy, którzy w swojej praktyce łączą medycynę zachodnią z nowoczesną, naturalną medycyną wschodu.

Przez ponad 20 lat w swojej praktyce lekarskiej łączę medycynę konwencjonalną z nowoczesną naturalną Medycyną Dalekiego Wschodu.

Moim pacjentom po dokładnym badaniu lekarskim, sprawdzeniu badań dodatkowych, proponuję energetyczną ocenę aktualnego stanu zdrowia w celu orientacji na jakim etapie energetycznym znajduje się badany pacjent. Dopiero po wnikliwej analizie przeprowadzonego badania energetycznego, porównaniu go z wynikami badania konwencjonalnego, po ustaleniu diagnozy – proponuję terapię. W przypadku schorzeń przewlekłych sugeruję leczenie metodami naturalnymi z zaleceniem utrzymania dotychczasowego leczenia farmakologicznego, o ile jest konieczne. W oparciu o długoletnią praktykę lekarską, mogę jednoznacznie potwierdzić przydatność nowoczesnej medycyny naturalnej w leczeniu schorzeń przewlekłych, a także efektywność metod naturalnych w promocji zdrowia, czyli szeroko rozumianej profilaktyce. Stąd naturalne metody leczenia mogą i powinny być stosowane w profilaktyce schorzeń nowotworowych i leczeniu odporności.

 

Informacje opracował lekarz Adam Madarasz,

Gabinet Medycyny Naturalnej,

Toruń, ul. Mickiewicza 130,

Rej. Tel. 603-675-001

www.adammadarasz.pl , e-mail biuro@adammadarasz.pl


 


Spondyliatria

- Akupunktura
- Medycyna Dalekiego Wschodu
- Leczenie Niepłodności